Kèk ti detay sou Siveyans 2010-2011

Ekip RNDDH ki nan tout peyi a te reyalize:

  • 222 obsèvasyon sou lodyans ak pwosè kriminèl sou teren an, pou kontwole fonksyònman anjeneral tribinal yo; epi fè swivi sou ka espesyal yo ki kore ak prèv pandan vizit yo nan pòs polis yo.
  • 276 vizit systematik nan komisarya ak soukomisarya polis yo pou obsève fonksyònman anjeneral ak kondisyon travay ofisye yo; pran enfòmasyon sou moun ki nan gadavi yo, epi tou chache prèv ak anrejistre ka sou vyolasyon dwa moun.
  • 216 vizit enspeksyon nan prizon ayisyèn yo, pou obsève fonksyònman anjeneral prizon an, kondisyon travay gad prizon yo oswa lòt anplwaye, nan ki kondisyon prizonye yo ap viv, epi  chache prèv ak anrejistre ka sou vyolasyon dwa moun.

Konekte sou rezo ki nan zòn ou