Kisa nou aprann nan DWA MOUN 201?

Posted .

Dezyèm sik (Sesyon swivi)

 

1.       Solysyon pou rezoud konfli san vyolans

 

Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize metòd ak teknik ki pèmèt rezoud sans vyolans kèk konfli, palab anpil oswa tou kerèl ki genyen ant de moun oswa de gwoup moun.

 

2.       Sistèm jidisyè ayisyen an

 

Tèm sa a pèmèt patisipan yo konprann òganizasyon sistèm jidisyè ayisyen an, konpozan li yo antan ke yon pouvwa endepandan menm jan ak lejislatif ak egzekitif la. Yo vin okouran tou de tout mwayen fondalnatal yo lè yo bezwen èd   (petisyon Habeas corpus), elatriye.

 

3.       Polis Nasyonal Dayiti / Enspeksyon Jeneral  

 

Tèm sa montre wòl Polis Nasyonal Dayiti an, fonksyònman li ak divès kò ki konpoze’l, epitou fonksyònman sant detansyon yo (gadavi). Li montre tou fonksyon enspeksyon jeneral la, wòl li jwe nan travay lapolis la.

 

4.       Prizon (DAP)

 

Atravè tèm sa a, patisipan yo aprann tout bagay sou sistèm prizon ayisyen an, patikilyèman teknik ak metòd ki pèmèt yo dokimante vyolasyon ki komèt pa ajan DAP1 ak otorite jidisyè yo.

 

5.       Sistèm pwoteksyon dwa moun

 

Atravè tèm sa a, patisipan yo vin abitye ak anviwonman an, prensipal enstriman pou pwoteksyon dwa moun, ògan pwoteksyon yo, kidonk tout fason ak mwayen pou yo chèche èd nasyonal, rejyonal ak entènasyonal.

 

6.       Siveyans

 

Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize teknik ak metòd ki pèmèt yo fè ladiferans ant yon vyolasyon dwa moun e yon enfraksyon, pou yo kapab prepare dokiman (ankèt), ekri rapò, denonse abi ki komèt yo epitou plede ni sou plan nasyonal ak entènasyonal.

 

7.       Keksyon sou ekite ant fanm ak gason / Pwoteksyon Dwa Fanm yo nan kontèks nasyonal, rejyonal ak entènasyonal la

 

Atravè tèm sa a, patisipan yo pral vin konnen divès kalte enstriman pwoteksyon dwa fanm yo ak tout mwayen ki egziste pou yo jwenn èd ni sou plan nasyonal, rejyonal ak entènasyonal.

 

8.       Dwa timoun

 

Devlopman tèm sa a ap pèmèt benefisyè yo konnen ke timoun yo gen dwa, divès etap pou kodifye dwa espesifik timoun yo ak tout enstriman ki garanti dwa sa yo.