Kisa nou aprann nan DWA MOUN 101?

Posted .

Premyè sik (Sesyon debaz):

1.       Entwodiksyon sou Dwa Moun

 

Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize konsèp sou “Dwa Moun” atravè listwa, pou yo konprann evolisyon li, enpòtans li epi kapab fè ladiferans ant sa yo rele yon vyolasyon dwa moun ak yon enfraksyon.

 

2.       Keksyon sou ekite ant fanm ak gason /  Dwa fanm

 

Modil sa pèmèt patisipan yo gen yon lòt pèsepsyon sou fanm yo, pou yo chape anba entèdi diskriminatwa yo, pou yo konprann koze ekite ant fanm ak gason an ak nesesite pou gason ak fanm mete tèt yo ansanm pou devlope Ayiti. Nan nenpòt ki ka, nou dwe mete aksan an sou diyite moun pito ke sou koze sèks, relijyon, ras, estati sosyal, elatriye.

 

3.       Konstitisyon an ak Dwa Moun / Òganizasyon Jidisyè a

 

Chak Ayisyen ta dwe konnen sistèm jidisyè an. Konesans sa ta va ede’l prevwa vyolasyon dwa moun. Vrèman vre, lajistis se poto mitan demokrasi a. Wòl fondalnatal tribinal la se bay jistis ak tout moun ki bezwen’l. Tèm sa a pèmèt patisipan yo konnen fòm jidisyè Ayiti an, konpozisyon, wòl ak konpetans chak tribinal.

 

4.       Eta Sivil la / Enpòtans li

 

Tèm sa a mennen manm òganizasyon debaz yo dekouvri verite yo ki kache fas ak pakèt pwoblèm ke y’ap konfwonte chak fwa ke yo gen bezen yon batistè, yon ak maryaj, yon  ak desè, elatriye. Pifò moun nan zòn riral yo pa konnen ki demach pou yo fè pou yo ka jwenn yon ak maryaj civil ak/oswa yon pyès idantite.

 

5.       Desantralizasyon / Kolektivite teritoryal

 

Tèm sa a pèmèt patisipan yo konnen: ki sa ki kolektivite teritoryal la, fè ladiferans ant kolektivite teritoryal ak divizyon teritoryal. Modil sa sèvi tou pou motive patisipan yo sou patisipasyon yo, sa yo reprezante pou gouvènman lokal la nan kad desantralizasyon an. Li tou esplike yo divizyon ak òganizasyon twa pouvwa yo.

 

6.       Jesyon pwojè

 

Tèm sa a ede patisipan yo fè bon jan lizay ak resous ki disponib e nesesè yo nan kad reyalizasyon aktivite yo.